Kezelés

1. A program indítása és konfigurálása

Az exportáló programot a trkRailML.exe programfájl futtatásával lehet indítani. Indítás után a program megvizsgálja hogy a hardverkulcs a gépben van-e, és ellenõrzi a hálózati kapcsolatot a TAKT és MELINDA szerverek felé. Hardverkulcs hiányában hibaüzenet jelenik meg, és a program nem indítható. A hálózati kapcsolatot felépítésével az exportáló kb. 8 másodpercig próbálkozik. Ha nincs válasz, hibaüzenet jelenik meg és a program kilép.

A tkRailML.exe indításakor tetszõleges sorrendben parancssori paraméterek is megadhatóak, melyek a következõek:

- login:név : A program a kettõspont után megadott felhasználói azonosítóval próbál belépni az adatábázis szerverekre. Csak a "password:" paraméterrel együtt van értelmezve.

- password:jelszó : A program a kettõspont után megadott jelszóval próbál belépni az adatábázis szerverekre. Csak a "login:" paraméterrel együtt van értelmezve.

- configfile:fájlnév : A program a kettõspont után megadott nevû fájlból tölti be a exportálási konfigurációs paramétreket. Ha ez nincs megadva, alapértelmezés szerint a futtatási könyvtárban található "tkml_set.ini" fájlt használja.

- priorityfile:fájlnév :
A program a kettõspont után megadott nevû fájlból tölti be a vasútvonalak prioritáslistáját. A prioritáslista egy egyszerû szövegfájl, amelyben a vasútvonalak azonosítói vannak felsorolva, soronként. Minél elõbb szerepel egy adott vasútvonal a listában, annál nagyobb a prioritása a LineID képzésekor. Ha nincs fájlnév megadva, a program a futtatási könyvtárban lévõ "linepriority.csv" fájlt használja.

- doexport : A program a konfigurációs fájl betöltése után azonnal végrehajt egy exportálási mûveletet, majd kilép.

Példa:

tkrailml.exe -login:gepesz password:gepeszjelszo -configfile:d:\data\myconfig.ini -priorityfile:prio.csv -doexport

2. A program konfigurálása

Az exportáló program két konfigurációs fájlt használ, egyet a hálózati beállításokhoz, és egyet az exportálási beállításokhoz. Ha valamelyik konfigurációs fájl az alapértelmezett (vagy megadott) helyen nem található, a program automatikusan létrehozza õket az alapértelmezett beállításokkal. Kilépéskor mindkét fájl mentésre kerül, a beállításokban végzett módosításoknak megfelelõen. A konfigurációs fájlok egyszerû, akár Windows Notepad-dal szerkeszthetõ szövegfájlok (CR/LF sorvégzõdéssel).

2.1. A hálózati konfigurációs fájl (tkml.ini)

Normál körülmények között ennek a fájlnak szerkesztésére nincs szükség. Az fájlban található  konfigurációs kulcsok és alapértelmezett értékeik a következõk:

[PSQLHost]="127.0.0.1" A menetrendi adatbázis szerver helye (IP cím / URL)
[PSQLDataBaseName]="takt" A menetrendi adatbázis neve
[PSQLPort]=5432 A menetrendi adatbázis szerver portja
[mPSQLHost]="127.0.0.1" A menetvonal megrendelési adatbázis szerver helye (IP cím / URL)
[mPSQLDataBaseName]="melinda" A menetvonal megrendelési adatbázis neve
[mPSQLPort]=5432 A menetvonal megrendelési adatbázis portja

(a fel nem sorolt kulcsok érdektelenek, csak kompatibilitási okból találhatóak meg a fájlban)

2.2. Az exportálási konfigurációs fájl (tkml_set.ini)

Ebben a fájlban kerülnek tárolásra a kezelelõfelületen beállítható exportálási paraméterek. A fájl kézi szerkesztése nem javasolt, a programból történõ kilépéskor mindig felülíródik.

2. A program kezelõfelülete

Sikeres indítás után megjelenik az exportáló program kezelõfelülete, amely szokványos Windows vezérlõelemeket tartalmaz:Az egyes vezérlõelemekkel végrehajtható mûveletek/beállítások a következõk:

vezérlõelem érték leírás
exportálás célkönyvtára
exportálás célkönyvtára tetszõleges elérési út A menetrendi fájlok XML kiterjesztéssel ebbe a könyvtárba kerülnek exportálásra. A beállításoktól függõpen az exportálási fájlnév "ÉÉÉÉHHNN-ÓÓPPMM.xml" vagy "ÉÉÉÉHHNN-ÓÓPPMM-[menetrendi terület neve].xml" lesz, ahol ÉÉÉÉ az exportálás indításának évszámát, HH a hónapját, NN a napját, ÓÓ az óráját, PP a percét és MM a másodpercét jelenti.
területenkénti bontás igen Ha a "vonatszeletek képzése" kombóban "menetrendi területenként" vagy "menetrendi területenként+irányszámonként" van beállítva, annyi kimeneti fájl jön létre, ahány menetrendi terület ki van jelölve exportálásra. Különben, az exportálás eredménye egyetlen fájl lesz.
nem Az exportálás eredménye egyetlen fájl lesz.
railML verzió
verzió
1.00
Az exportált RailML fájl az 1.00 verzió specifikációjának fog megfelelni.
1.04
Az exportált RailML fájl az 1.04 verzió specifikációjának fog megfelelni.
MÁV-kieg.
nem
Kiegészítõ MÁV-specifikus adatelemek ("mav_" tag névvel) nem kerülnek a kimeneti fájlba.
igen
Kiegészítõ MÁV-specifikus adatelemek ("mav_" tag névvel) bekerülnek a kimeneti fájlba.
vonatszám szûrés
vonatszám szûrõ vonatszámok vagy vonatszám tördedékek helyettesítõ karakterekkel Lehetõség van arra, hogy csak a szûrõmezõben megadott feltételeknek megfelelõ számú vonatok kerüljenek exportálásra. Több vonatszám vagy vonatszám töredék is megadható, melyeket vesszõvel vagy pontosvesszõvel kell elválasztani. Helyettesítõ karakterként "?" és "*" használható. Ha a mezõ üres, nincs vonatszám szerinti szûrés.
menetrendi idõszak és idõtartam
menetrendi idõszak menetrendi idõszakok (csak jelen és jövõ) Itt állítható be, hogy az exportálás melyik menetrendi idõszakból történjen. A kezdõ- és a végdátum mezõkben csak olyan dátum adható meg, amely beállított menetrendi idõszakban van.

Figyelem: Csak azok a menetvonalak kerülnek exportálásra, amelyek a megadott menetrendi idõszakban vannak.
kezdõdátum a kijelölt menetrendi idõszakon belüli dátum Az exportálásnál figyelembe vett idõtartam elsõ napja.
végdátum a kijelölt menetrendi idõszakon belüli dátum Az exportálásnál figyelembe vett idõtartamutolsó napja.
módosítások követése
csak adott dátum után módosított vonatok
Ha ki van pipálva, csak azok a vonatok kerülnek be a kimeneti fájlba, amelyek a megadott dátum napján vagy azután módosultak.
módosítások
kezdõdátuma

Az itt megadott dátum lesz a módosítások keresésekor figyelembe véve.
exportálandó menetrendi területek
exportálandó menetrendi területek minden menetrendi területre igen/nem Ez a lista a kijelölt menetrendi idõszakban definiált menetrendi területeket tartalmazza. Az elsõ oszlopban lévõ  checkbox-szal az adott terület exportálását lehet be/kikapcsolni. A második és a harmadik oszlop a terület nevét és a területhez tartozó vasútvonalak nevét jeleníti meg. A listán az egér jobb gombjával kattintva elõugró menüben egy mûvelettel meg lehet szüntetni, vagy be lehet állítani minden terület kijelölését.

Figyelem: Ha a vonatszeletek képzésekor "menetvonalanként" van beállítva, minden olyan menetvonal teljes egészében exportálásra kerül, amelyik a kijelölt területek bármelyikét érinti. Minden más esetben a vonatoknak csak az a szelete kerül exportálásra, amelyik a kijelölt területek valamelyikén belül van.

Figyelem: Elõfordulhat, hogy egy adott menetrendi területhez nincsenek vonalak hozzárendelve. Ettõl függetlenül azonban lehetséges, hogy vonatok mégis vannak benne.
exportálandó vonattípusok
exportálandó vonattípusok minden vonattípusra igen/nem Ez a lista a szolgálati menetrendkönvyekben használt bontás szerinti vonatnem csoportokat tartalmazza. Az elsõ oszlopban lévõ checkbox-szal az adott vonatnem csoport exportálását ki/bekapcsolni.
kínálati menetvonalak igen Az adott idõszakban érvényben lévõ kínálati menetvonalak is exportálásra kerülnek. Ilyenkor azonban elõfordulhat, hogy egyetlen közlekedési nap sem lesz megadva a vonat fejadataiban.
nem A kínálati menetvonalak nem kerülnek exportálásra.
vonatszeletek összefûzése
igénylési szám alapján
igen
A menetvonalakat alkotó vonatszeletek az igénylési szám alapján össze lesznek fûzve. Az így kapott menetvonalak darabolása a következõ lépésben történik meg, ha a "vonat darabolása" vezérlõelem csoportban legalább egy darabolási feltéte meg van adva. Ha nincs, minden menetvonal egy "Train" egységként kerül exportálásra.

Figyelem: Ha az összefûzés van bekapcsolva, és a darabolási mûvelet után képzett vonatdarabok olyan több vonatszeletbõl állnak össze amelyek fejadataiban olyan eltérés volt, és amely a "Train" tag alatt szerepel (pl. vonatszám), információ vesztés következhet be.
nem
Nincs fûzés igénylési szám szerint (eredeti vonatszelet bontás megmarad).
vonatok darabolása
vonalváltásnál
igen
Ha egy adott menetvonal/vonatszelet valahol vasútvonalat vált, új "Train" tag (vonatdarab) jön létre a váltás helyén.
nem
Nincs darabolás a bejárt vonalak alapján.
trakcióváltásnál
igen
Ha egy adott menetvonal/vonatszelet valahol trakciónemet (dízel, villamos) vált, új "Train" tag (vonatdarab) jön létre a váltás helyén.
nem
Nincs darabolás a trakció típusa alapján.
irányváltásnál
igen
Ha egy adott menetvonal/vonatszelet valahol irányt vált, új "Train" tag (vonatdarab) jön létre a váltás helyén.
nem
Nincs darabolás az irányváltások alapján.
irányszám váltásnál
igen
Ha egy adott menetvonal/vonatszelet valahol irányszámot vált, új "Train" tag (vonatdarab) jön létre a váltás helyén.
nem
Nincs darabolás az irányszámozás alapján.
vonatszám váltásnál
igen
Ha egy adott menetvonal/vonatszelet valahol vonatszámot vagy vonatszámozási rendszert vált, új "Train" tag (vonatdarab) jön létre a váltás helyén.

Figyelem: Ez a beállítás csak akkor juthat érvényre, ha az "összefûzés igénylési szám alapján" be van kapcsolva.
nem
Nincs darabolás a vonatszám vagy vonatszámozási rendszer alapján.
egyéb beállítások
érintett szolgálati helyek szolg. menetrend szerint A vonatok útvonalába minden olyan szolgálati hely fel lesz véve, ahol tervezett idõadat van.
csak megállások + elágazások Csak azok a szolgálati helyek lesznek a vonatok útvonalába felvéve, ahol a vonat kezdõdik, végzõdik, vonalat vált vagy megáll.
vonatszeletek lezárása (begin/end) nem A vonatszeletek elején és végén az "entry" adatelem "type" mezõje a vonatszelet adatainak megfelelõen áll be.
igen A vonatszeletek elején mindig "begin" és végén mindig "end" lesz a tartalma "entry" adatelem "type" mezõjének.
lezáró section
nem
A vonatszeletek végén nincs "section" adatelem (RailML specifikáció szerint)
igen
A vonatszeletek végén is van egy "section", amelyben az elõzõ "section" adatai vannak megismételve.
attribútumok
LineID
érintett vasútvonalak Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ LineID a vonatszelet által bejárt vasútvonalak azonosítóit tartalmazza, aláhúzásjelekkel elválasztva (Pl. 120A_100_120).
viszonylat Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ LineID a vonatszelet viszonylatát (kezdõ- és végállomás neve) tartalmazza.
menetrendi terület Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ LineID a vonatszelet menetrendi területét tartalmazza. Ha a vonatszelet több területet érint, akkor az útvonalban lévõ legelsõ terület nevét.
prioritásos vasútvonal
Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ LineID a vonatszelet által bejárt vasútvonalak közül annak az azonosítóját tartalmazza, amelynek a legnagyobb a prioritása. A prioritásokat a prioritásfájlban kell megadni.
Description viszonylat Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ Description mezõa vonatszelet viszonylatát (kezdõ- és végállomás neve) tartalmazza.
megjegyzések Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ Description mezõa vonatszelethez beírt, szolgálati menetrendben megjelenõ megjegyzéseket tartalmazza.
vonatnév Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ Description mezõa vonatszelet nevét (pl. "LISZT FERENC") tartalmazza.
szolgálati könyv Az exportált vonatszelet fejadataiban lévõ Description mezõ a vonatszelet menetrendi területét tartalmazza. Ha a vonatszelet több területet érint, akkor az útvonalban lévõ legelsõ terület nevét.
Kind rövid vonatnem A Kind mezõ a vonat nemének rövidítését tartalmazza (pl. "IC")
hosszú vonatnem A Kind mezõ a vonat nemének teljes nevét tartalmazza (pl. "InterCity")
üzleti vonatnem kód A Kind mezõ a vonat nemének kétjegyû üzelti vonatnem kódját tartalmazza.
TrackID (section tag alatt) közl. vágány A Section adatelemhez tartozó TrackID a vonat közlekedési vágányát tartalmazza az aktuálistól a következõ szolgálati helyig (1:jobb vágány, 2:bal vágány 3:harmadik vágány stb.)
irányfüggõ szám A Section adatelemhez tartozó TrackID a vonat közlekedési irányát tartalmazza az aktuálistól a következõ szolgálati helyig (1:páratlan irány, 2:páros irány)
rsID / formationID
üres Az rsID a compositon adatelemben nem lesz kitöltve.
megrendelés szerint Az rsID a compositon adatelemben a megrendelés szerinti vontatójármûvel lesz kitöltve.
villamosítás szerint Az rsID a compositon adatelemben a bejárt vonalszakasz villamosítása szerint lesz kitöltve. Villamosított vonal esetén "V43", villamosítatlan esetén "M41" lesz a vontatójármû típusa.
posID 5 jegyû statisztikai szám a posID adatelem a hagyományos, 5 jegyû statisztikai számot fogja tartalmazni.
7 jegyû statisztikai szám a posID adatelem a hálózati kóddal kiterjesztett, 7 jegyû statisztikai számot fogja tartalmazni.
exportálás
exportálás
A gomb megnyomására az exportáló program:

- betölti az kijelölt idõszakban lévõ összes vonartszeletet (ez a dátumváltón átmenõ vonatok felépítése miatt szükséges)
- kiválogatja az exportálandó vonatszeleteket
- elvégzi a vonatszeletek összefûzését menetvonallá (ha a fûzés be van kapcsolva)
- feldarabolja a képzett menetvonalakat (ha a fûzés be van kapcsolva) vagy vonatszeleteket (ha fûzés nincs bekapcsolva) és a vonatdarabokat képez a darabolási beállítások alapján
- elkészíti a kijelölt könyvtárba a kimeneti fájlokat a beállítások szerint.

Az itt fel nem sorolt adatelemek adattartalma az "Áttekintés" fejezetben található.