Alapfogalmak

Aktuális érvényesség: Azoknak a napoknak megrendelés verziónként értelmezett összessége, amelyekről a verzió egy adott időpillanatban releváns megrendelési információkat hordoz. Az aktuális érvényesség az eredeti érvényességtől, és az megrendelés többi kiutalt verziójának eredeti érvényességétől függ.

Aktuális napkijelölés: Az a napkijelölés, amely egy kiutalt megrendelés verzióhoz egy adott pillanatában tartozik. Egy adott megrendelés verzió aktuális napkijelölése mindig részhalmaza az megrendelés verzió aktuális érvényességének.

Bázismenetrend: Az a menetrend variáns, amelyből a napi közlekedési terv megállapításra kerül.

Érvényesség: Azoknak a napoknak megrendelés verziónként értelmezett összessége, amelyekről a verzió információt hordoz.Ebből következően, az hogy egy megrendelés verzió egy adott napon érvényben van, még nem jelenti azt, hogy az alapján például vonat fog közlekedni.

Érvényes verzió: Olyan függő vagy kiutalt megrendelés verzió, amely legalább egy napról hordoz releváns megrendelési információt (tehát, aktuális érvényessége nem üres halmaz.)

Érvénytelen verzió: Olyan függő, kiutalt vagy visszavont megrendelés verzió, amely (már) egyetlen napról sem hordoz releváns megrendelési információt, (tehát állapota "visszavonva" vagy "elutasítva", vagy az aktuális érvényessége nem tartalmaz egyetlen napot sem.)

Eredeti érvényesség: Az az érvényesség, amely egy megrendelés verzióhoz a beadás pillanatában tartozott.

Eredeti napkijelölés: Az a napkijelölés, amely egy kiutalt megrendelés verzióhoz a beadás pillanatában tartozott. Egy adott megrendelés verzió eredeti napkijelölése mindig részhalmaza az megrendelés verzió eredeti érvényességének. A TAKT-ban a közlekedési korlátozás leképezése mindig az eredeti napkijelölés alapján történik.

Függő verzió: Olyan megrendelés verzió, amelynek az utolsó állapota még lehet „megrendelés elfogadva” (Azaz, állapota nem „megrendelés elfogadva”, „elutasítva”, „megrendelői módosításra vár” vagy „visszavonva”.)

(menetrendi) Időszak: Egy olyan időintervallum, amelyen belül az a menetrend kiegészítő adatai (korlátozások, szimbólumok) és az infrastruktúra adatok nem változnak. Általában az egyes éves menetrendeket egy időszak írja le. Az időszakok adatait a főmenü “időszakok” menüpontja alatt lehet megtekinteni és szerkeszteni.

Kiutalt verzió: Olyan megrendelés verzió, amelynek állapota „megrendelés elfogadva”.

Kiutalás: A megrendelés olyan állapot váltása, amelynél „megrendelés elfogadva" a cél állapot. A kiutalás gyakorlatilag a megrendelés élesítését, és napi közlekedési tervbe helyezését jelenti.

(közlekedési) Korlátozás: A korlátozások adják meg hogy a nem naponta közlekedő vonatok mely napokon közlekednek. A TAKT-ban a korlátozásokat időszakonként és társaságonként kell definiálni, a korlátozásszerkesztővel.

Megrendelés:
ld. „(menetvonal) megrendelés”.

Megrendelés verzió: Egy megrendelés adott napokra szóló változata. Egy napon csak egy megrendelés verzió alapján történhet a megrendelés teljesítése, mégpedig a legmagasabb verziószámú olyan kiutalt verzió szerint, amely az adott napon érvényes és ki van jelölve. Egy adott napon mindig a legmagasabb  verziószámú kiutalt verzió a releváns (amelynek ha napkijelölése üres, a megrendelés alapján nincs közlekedés tervezve.)

Menetrendi érvényesség: Csak menetrendes verziókra van értelmezve. Azoknak a napoknak megrendelés verziónként értelmezett összessége, amelyeken a verzióhoz tartozó menetrend szerint a vonat közlekedhet. Egy adott verzió a menetrendi érvényessége lefedhet olyan napokat is, amelyeken a megrendelés verzió (már) nincs érvényben, de más – menetrend nélküli – verziók érvényesek.

Menetrendi napkijelölés: Csak menetrendes verziókra van értelmezve. Azoknak a napoknak megrendelés verziónként értelmezett összessége, amelyeken vonat van közlekedtetésre kijelölve a verzióhoz tartozó menetrend szerint.

Menetrendes verzió: Olyan megrendelés verzió, amelyhez tartozik egy vagy több vonatszelet, vagy „menetrendre vár” állapotban van.


Menetvonal: A menetvonal a vasúti pályahálózat-kapacitásnak az a része, amely egy adott időszakban egy vonat két pont között történő közlekedtetéséhez szükséges. A TAKT rendszerben a menetvonal egy adott megrendeléshez tartozó, adott viszonylaton közlekedő vonatok (vonatszeletek) láncolataként jelenik meg.  A menetvonal több részvonatból állhat össze, azonban az ezekhez tartozó megrendelési számnak meg kell egyeznie.

Menetvonal megrendelés: Egy adott vasútvállalat által, adott viszonylatra és közlekedési napokra benyújtott közlekedési igény. Minden teljesített igényhez minden közlekedésre kijelölt napon tartozik egy (kiutalt) menetvonal, amely több vonatból (vonatszeletből) állhat össze. A vonatszeleteket és az megrendeléssel nem a vonatszám, hanem az megrendelési szám kapcsolja össze. Egy megrendelés több, különböző napokra szóló verziókból állhat. Nem minden megrendelés verzióhoz tartozik saját menetrend (ha egy megrendelés verzió menetrend nélkül kerül kiutalásra, akkor a verzió eredeti érvényességével átfedésben lévő legmagasabb verziószámú, kiutalt és menetrenddel rendelkező verzió menetrendje tartozik hozzá.)

Munkalap: A munkalapok szolgálnak egy adott viszonylat grafikus menetrendábrájának vagy a vonalhálózat térképének megjelenítésére a kezelőfelületen. Egy projekt tetszőleges számú munkalapot tartalmazhat, melyek között a főmenü alatti fülekkel lehet váltogatni.


Napkijelölés: Azoknak a napoknak megrendelés verziónként értelmezett összessége, amelyeken végrehajtandó megrendelés (például vonat közlekedtetése) van kijelölve.

Projekt
: Általában egy projekt egy adott menetrendvariáns szerkesztéséhez szükséges adatokat (vonatok, munkalapok, beállítások) tartalmazza. Egyidejűleg csak egy projekt lehet aktív.


Szakaszkorlátozás: Olyan közlekedési korlátozás, amely a vonat útvonalának csak egy részére érvényes. A korábbi gyakorlattal ellentétben, definíció szerint egy menetvonalhoz nem rendelhető szakaszkorlátozás, mert egy menetvonalnak csak egy viszonylata lehet. Ha valahol szakaszkorlátozott vonat közlekedik, akkor azt több menetvonal megrendelésből kell felépíteni.

Szimbólum: A hivatalos menetrendben használt jelek, amelyek a közlekedési korlátozások rövid leírására használatosak. (Pl. hétköznap)

Tervezett érvényesség: Azoknak a napoknak megrendelés verziónként értelmezett összessége, amelyeken a verzióhoz tartozó megrendelés alapján a függő verziók figyelembe vételével az érvényessége tervezve van.(Tehát, a tervezett érvényesség azt az aktuális érvényességet adja meg egy megrendelés verzióhoz, amely minden függő verzió kiutalása után állna elő.)

Tervezett menetrendi érvényesség: Az a tervezett érvényesség, amely egy menetrendes verzióhoz egy adott pillanatban tartozik, és leírja hogy a még függő verziók figyelembe vételével a verzióhoz tartozó menetrend mely napokra van érvényesnek tervezve.

Tervezett menetrendi napkijelölés: Az a tervezett napkijelölés, amely egy menetrendes verzióhoz egy adott pillanatban tartozik, és leírja hogy a még függő verziók figyelembe vételével a verzióhoz tartozó menetrend alapján mely napokra van vonat közlekedtetésre kijelölve.

Tervezett napkijelölés: Az a napkijelölés amelyeken a verzióhoz tartozó menetrend alapján a függő verziók figyelembe vételével az vonat közlekedése van tervezve.(Tehát, a tervezett napkijelölés azt az aktuális napkijelölést adja meg egy megrendelés verzióhoz, amely minden függő verzió kiutalása után állna elő.)

Vágányzár (kapacitás) megrendelés: Egy adott infrastruktúra üzemeltető által, adott időszakra és pályakapacitásra benyújtott korlátozó igény. Egy vágányzár (kapacitás) megrendelés vonatkozhat tetszőleges számú, de egymással közvetlen kapcsolatban lévő vonali vagy állomási kapacitásra.

Vágányzári menetrend: Adott kapacitás (vágányzár) megrendelésekhez rendelt önálló menetrend variáns, amely rendszerint a bázismenetrendből származik. Egy vágányzári menetrend tetszőleges számú kapacitás (vágányzár) megrendelést lefedhet, de egy kapacitás megrendelés csak egy vágányzári menetrendhez tartozhat.

Visszavont verzió: Olyan ("visszavonva" vagy "elutasítva" állapotú) verzió, amelynek már nem utalható ki (tehát végállapota már nem lehet "igénylés elfogadva".)

Vonatszelet: Egy adott viszonylatra szóló menetvonal útvonalának egy részét vagy egészét lefedő kiszerkesztett, vonatszámmal ellátott menetvonal szakasz adott variánsa egy adott időszakban. A vonatszeletet számozási rendszere, a száma, verziója és alverziója határozza meg. Egy menetvonalhoz (megrendeléshez) több vonatszelet is tartozhat, de azok azonos irányban haladva nem fedhetik át egymást.